Dette websted bruger funktionelle og anonyme cookies, som er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt. Ingen personlige data indsamles. Yderligere oplysninger kan findes i databeskyttelsesreglerne. OK

Vilkår

For alle leverancer fra All Tyres A/S gør selskabets nuværende salgs- og leveringsbetingelser sig gældende, med mindre andet måtte være skriftligt aftalt.

Se betingelserne nedenfor.

PRISER, TILBUD, GEBYRER
All Tyres A/S forbeholder sig ret til at regulere priser uden varsel som følge af ændringer i All Tyres A/S indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v.
Tilbud fra All Tyres A/S er gældende 10 dage fra udstedelsesdato.
Ved bestilling af varer under kr. 499,- pålægges ekspedtionsgebyr på kr. 69,-. Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms.

LEVERING
Alle leverancer sker, med mindre andet er skriftligt aftalt, fra All Tyres A/S lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør.
All Tyres A/S angiver på www.alltyres.dk vejledende leveringstider på produkterne. Afvigelser herfra kan forekomme og kompensation ydes ikke.

EJENDOMSFORBEHOLD
All Tyres A/S beholder ejendomsretten til det solgte indtil fuld og endelig betaling har fundet sted.

DET SOLGTE PRODUKT
Komplet sæt:
Afbalancering er en serviceydelse fra All Tyres A/S side som tilstræbes korrekt udført, men der gives ikke garanti og reklamationsret på afbalanceringen. Tjek også at dæktrykket tilpasses den bil, som sættet skal monteres på.

Ligeledes skal der tjekkes, at komplet sættet rent faktisk passer til den bil, som det skal anvendes på. Dvs. prøvemontering skal foretages således at det tjekkes, at der er frigang for bremser, styretøjskomponenter og karrosseri.
Afprøvningen bør ske på såvel for- som bagaksel og i begge sider.

Inden prøvemonteringen skal alle bilens navflader/anlægsflader være rengjorte og plane. Ligeledes skal tjekkes at bespændingen og eventuelle centreringsringe passer til bilen og fælgen.

Der må aldrig anvendes el- eller luftdrevet monteringsværktøj til fastgørelse af fælgene. Fælgene skal momentres/spændes i henhold til bilproducentens anvisninger.

Køber bærer ansvaret for at ovennævnte er i orden, når produktet udleveres til slutbrugeren.

Løse fælge:
Prøvemontér fælgene på bilen inden der monteres dæk. Kontrolér ligeledes for evt. lak- eller støbefejl, hvilket skal reklameres inden der monteres dæk på fælgen.

RETURNERING AF VARER
Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med All Tyres A/S herom.
Såfremt All Tyres A/S accepterer returnering af varen, fremsendes denne FRANKO til All Tyres A/S.

Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation (kopi af original købsfaktura).

Generelt gælder der følgende retningslinier for returnering, der som anført altid skal ske efter aftale med All Tyres A/S:
1. Ufranko forsendelser modtages ikke.
2. Uemballerede/mangelfulde varer er på afsenders egen risiko
3. Den forsendelsesform og vægtangivelse, som er noteret på returfragtbrevet, SKAL overholdes.
4. Det er en betingelse, at emballagen er intakt.
5. Der fratrækkes15%, - ved returnering af korrekt leverede varer.
6. Varer, der har været monteret, returneres uden varsel til afsender, fragt frem og tilbage debiteres.

KATALOGER,BROCHURER, HJEMMESIDE M.V.
Billeder af dæk, fælge, komplethul eller andre produktbilleder i kataloger, brochurer, mails og på hjemmesiden er kun vejledende. Mindre ændringer i såvel udseende, vægt samt specifikationer kan forekomme og betragtes ikke som mangler. Der forbeholdes ret til tekniske ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og konstruktionsændringer (ændret udseende og/eller specifikationer på produkterne).

REKLAMATION OG GARANTI
Indsigelser mod de på en faktura anførte vilkår og specifikationer skal ske inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen.

Reklamationer vedrørende skader/mangler, der konstateres ved modtagelsen af varen, skal påtegnes fragtbrevet uopholdeligt

Ved reparation eller udskiftning af varer der er leveret, foregår reparation, tilretning eller udskiftning som udgangspunkt på All Tyres A/S adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til All Tyres A/S og afholde de hermed forbundne omkostninger.

Efter endt reparation eller udskiftning fremsendes varen til køber for All Tyres’s regning, forudsat reparationen/udskiftningen sker som følge af en berettiget reklamation.

Skader opstået under transport i forbindelse med en reklamation er All Tyres A/S uvedkommende.

En slutbruger af et produkt fra All Tyres A/S skal henvende sig i den forretning, hvori det pågældende produkt er købt.

Reklamationer fra slutbrugeren kan ikke gøres gældende direkte over for All Tyres A/S.

All Tyres A/S påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået ved forkert brug af vore produkter. Ved påkørsel bortfalder garantien totalt.

All Tyres A/S kan ikke drages til ansvar for evt. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, monteringsomkostninger eller lignende.

Ved enhver reklamation skal der medsendes en udfyldt reklamationsformular.

Produktgaranti på alufælge:
1. Ved indsendelse af reklamationer skal kopi af faktura samt reklamationsformular fra All Tyres A/S medsendes.
2. Kundens krav begrænser sig til udbedring af fejlen, det vil sige reparation eller et tilsvarende produkt. Er dette ikke muligt, tilbydes da en dekort eller levering af fire andre fælge i mindst samme stand som de beskadigede (før skaden).
3. All Tyres A/S modsvarer under alle omstændigheder alene varens pris og IKKE de følgeomkostninger, der eventuelt har været i forbindelse med montering m.v.
4. Ejendomsretten på erstattede eller udskiftede dele overgår til All Tyres A/S.

Garantien bortfalder ved:
a. alle udefrakommende påvirkninger, samt reparationer og bearbejdninger uden All Tyres A/S’ godkendelse,
b. utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssig fælgpleje (herunder tænkes på uegnede rengøringsmidler, opløsningsmidler, ætsende kemikalier, syreholdig væske eller skurende pudsemidler). Fælge med polerede overflader kræver ekstra omhu –
BREMSESTØV skal fjernes regelmæssigt, da det brænder sig fast i lakeringen – ved beskadigelse af denne type bortfalder al garanti)
c. fælge som beskadiges ved ulykke, påkørsel, kantstenspåkørsel, stenslag eller ved brug i forbindelse med sportskonkurrencer.

Suppleringsgaranti på eftermarkedsalufælge:
1. Garantien påbegyndes på All Tyres A/S fakturadato
2. Garantien omfatter ikke supplering, hvor ønsket herom alene skyldes kosmetiske skader.
3. Garantien sikrer, at All Tyres A/S kan efterlevere max. 2 fælge af samme type til den på suppleringstidspunktet gældende pris.
4. Såfremt efterlevering ikke kan finde sted, leveres fire andre fælge i samme dimension. Kunden betaler kun for det antal, som ikke modsvarer det antal suppleringsberettigede fælge.
5. Opfyldelse af garantien sker efter All Tyres A/S’ valg. Såfremt efterlevering af fabriksnye fælge ikke er mulig forbeholdes ret til at tilbyde ikke fabriksnye fælge – dog som minimum af samme kosmetiske stand som de indsendte.

Garanti på dæk:
1. Dæk, der er formidlet via dansk importør, indsendes til nærmere tekniske undersøgelser hos Dækimportør-Foreningen eller den danske importør, der på vegne af importøren træffer afgørelse om reklamations berettigelse.
2. Reklamationer på dæk, der er importeret fra udlandet, afgøres af All Tyres A/S.

PRODUKTANSVAR
Der henvises til dansk rets almindelige regler herom, idet All Tyres A/S dog udtrykkeligt forbeholder sig ikke at være ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

BETALING
Betaling sker såfremt intet andet er skriftligt aftalt, 8 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr i henhold til rentelovens § 9b stk. 2. Dertil tillægges morarente på 1,5% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned. Eventuelle aftalte fravigelser herfra vil fremgå af ordrebekræftelse/faktura.

TVISTER
Tvister som udspringer af leverancer fra All Tyres A/S skal afgøres efter dansk ret. Værneting er Retten i Sønderborg.